#
PARTENERI

PARTENER PRINCIPAL

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI NEAMT

 • Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun nr. 27, jud. Neamt
 • Tel: 0233/211568, 0233/218500
 • Fax: 0233/218089
 • E-mail: office@prefecturaneamt.ro
 • WEBSITE: www.prefecturaneamt.ro

 

PARTENERI

 • Spitalul Orsasenesc Targu Neamt
 • Administratia Financiara Targu Neamt
 • Primaria comunei Brusturi
 • Scoala cu clasele I-VIII din comuna Brusturi
 • Scoala cu clasele I-VIII din comuna Draganesti
 • Primaria Roman
 • Spitalul Municipal Roman
 • Politia municipiului Roman
 • Primaria Sabaoani
 • Liceul Teoretic ?Vasile Alecsandri? Sabaoani
 • Politia Sabaoani
 • Scoala cu clasele I-VIII din comuna Horia
 • Dispensaul comunei Horia
 • Politia comunei Horia
 • Primaria Bicaz
 • Administratia Financiara Bicaz
 • Primaria Tasca
 • Scoala cu clasele I-VIII ?Vasile Mitru? Tasca
 • Primaria Pingarati
 • Scoala de Arte si Meserii Pingarati
 • Dispensarul comunal Pingarati
 • Primaria Cracaoani
 • Scoala cu clasele I-VIII NR.1 Cracaoani
 • Primaria Dobreni 

 

 

INSTITUTII PARTENERE

TIRGU NEAMT

#

Primaria Tirgu Neamt
str. Stefan cel Mare , nr. 62, tel-0233/ 790245, 790305, fax-0233790508,
Mail-tgnt@primariatgneamt.ro,
Primar Decebal Arnautu

#

Administratia Finantelor Publice
str. Stefan cel Mare, nr. 48, telefon 0233-790040,
sef administratie , Sandu Aurel

Brusturi

Primaria, tel/ 0233-789006, 789032,  fax 0233-789032, 789006, primar Eugen Vrajitoru

Scoala cu clasele I-VIII, www.scoala-culturala.ro, director Costache Stafie

Draganesti

Primaria tel/ 0233-789.385 fax - 0233-789.386, primar Ion Nechifor

Scoala cu clasele I-VIII, tel/fax 0233 789002, email ? draganestiscoala@yahoo.com, director Vasile Predoaia, http://scoli.didactic.ro/scoala_cu_cls_i_viii_draganesti_draganesti/

PIATRA NEAMT

#

Primaria Piatra Neamt
Str. ?tefan cel Mare, nr. 6-8, Tel. (+40)233/ 218 991 Fax: (+40)233/ 215 374,
E-mail: infopn@primariapn.ro ,Internet:www.primariapn.ro, primar Gheorghe Stefan

Spitalul Judetean Neamt
bd. Traian 1-3, Tel: 0233/ 219 440 E-mail: sjuneamt@sjuneamt .ro
Web- www.sjuneamt.ro, Manager dr. Silvia Rosescu

#

Politia Municipala Piatra Neamt
str. Cuejdi, 4,
tel.  0233 - 217830Fax:0233/237554,
E-mail:piatraneamt@nt.politiaromana.ro,
web http://nt.politiaromana.ro
comandant comisar sef, Costel Simion

Dobreni

Primaria
str Lascar Catargiu 174,
Tel: 0233-242755, 242944, fax- 0233- 242755, 242944,
primar - Blejusca Ion

Scoala cu clasele I-VIII, Dobreni-
Tel. 0233/ 242 520
E-mail: scoaladobreni@yahoo.com
Director Morar Georgeta

Cracaoani

Primaria  
Tel. (+40)233/ 246 001
www.primariacracaoani.ro
primar Zamfir Petre

Scoala cu clasele I-VIII,
tel 0233 246 008
email: scoala_cracaoani@yahoo.com
director Scutaru Ion

ROMAN

#

Primaria Roman
Telefoane: (+40)0233.741.651, (+40)0233.741.119, Fax: (+40)0233.741.604
Purt?tor de Cuvânt: pdc@primariaroman.ro,
Unitatea de Implementare a Proiectelor
uip@primariaroman.ro, http://www.primariaroman.ro/,
primar Laurentiu Dan Leoreanu

Spitalul Roman
str Tineretului 28- 30,
Telefoane: 0233-742511, 0233-742553,
Fax: 0233-741963,
E-mail: secretariat_spital@roman.rdsmail, http://www.spitalroman.ro,
manager dr. Mircea Coada

Politia
str. Bogdan Drago?, nr. 16
Tel. central?:0233/742 130, Fax0233/742 879,
E-mail:roman@nt.politiaromana.ro,
commandant comisar Constantin Dragos Balau

Horia

Postul de poli?ie Horia
C.P. 617245
Tel. 0233/747 336
sef post agent sef principa Ivanescu Florin

Dispensar uman
titular cabinet dr.Birjoveanu Viorica

Scoala cu clasele I-VIII
Tel. 0233/747 309
E-mail:scoalahoria_neamt@yahoo.com- http://scoli.didactic.ro/ecoscoalahoria/,
director Ciomirtan Emilia

Sabaoani

Primaria
Str.Orizontului Nr.56 ,
Tel. 0233/735 009 Fax:0233/ 735 183,
email primariasabaoani@yahoo.com, http://primariasabaoani.eu,
primar - Dascalu Valeria

Politia Sabaoni
Tel: 0233/735 004
Vernica\ Gabriel

Liceul Teoretic ?Vasile Alecsandri? Sabaoani
str Progresului 40, tel/fax 0233 735052
email ltva_sabaoani@yahoo.com, http://scoli.didactic.ro/liceul_teoretic_sabaoani/,
director Liliana

Dispensarul Sabaoni
str Muncii 35, dr Maria Rodica Hazi

Politia Sabaoni
str Orizontului 33,
Tel: 0233/735 004
sef post agent de politie Vernica Gabriel

Bicaz

#

Primaria
str. Brajului 4,
tel  0233/254 310 Fax: 0233/254 530, 
Email: primariabicaz@yahoo.com, http://www.primariabicaz.ro
primar  -Constantin Catrinoiu

Finante
str. Brajului 7,
Tel: 0233/253064 253196 , mail
admin.bcntcfnx01.nt@mfinante.ro- ,
sef administratie Murariu Mihai

Tasca

Primaria
Tel: (+40)233/255 023 Fax: (+40)233/ 255 083
Email: primaria@comunatasca.ro primariatasca@comunatasca.ro tasca@comunatasca.ro, http://www.comunatasca.ro,
primar Alexandru Dragan

Scoala cu clasele I-VIII Tasca,
Tel 0233/255 009
Email: scoala_tasca@yahoo.fr, ,
director Dan Ioan Husari

Pingarati

Primaria
Telefoane: 0233/ 240 323  233/ 240 317  0233/ 240 560
Fax: 0233/240 323   0233/ 240 317
primar Bordea Petru

SAM Pingarati
Tel:0233/240 341
director Milea Mihai

Dispensarul Uman - dr Ioana Negoescu

ONG URI PARTENERE

Asociatie de initiative locala Roman 2002
str Aviatorilor bl 27 ap 5
tel 0744618157 , ailrom@yahoo.com,
presedinte Iancu Liviu

APD Piatra Neamt
str Mihail Kogalniceanu 1-3, et 1 cam 16,
tel/fax+4 0233 / 229 656 E-mail: apd.pneamt@apd.ro,  0744592554
presedinte Cristin Savin

Asociatia Cai deschise Open Ways,
str Mihail Kogalniceanu, bl B5, et 3 ap 16,
tel 0233791 776, 0744660942,
presedinte Ioana Cojocaru

Asociatia de Turism Romana Franceza Tirgu Neamt,
str 22 Decembrie  bl M15, sc A, parter, 0740089831
presedinte Doina Baroiu

COLABORATORI

# DIREC?IA GENERAL? ANTICORUP?IE

Direc?ia General? Anticorup?ie (D.G.A.) este structur? specializat? a ministerului pentru prevenirea ?i combaterea corup?iei în rândul personalului propriu.
Înfiin?area institu?iei a avut loc în anul 2005, prin Legea 161 privind stabilirea unor m?suri pentru prevenirea ?i combaterea corup?iei, ?i s-a înscris pe linia m?surilor adoptate de România în vederea acceler?rii luptei împotriva corup?iei în administra?ia public?, constituind una din sarcinile prioritare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de ?ara noastr? în cadrul procesului de integrare în Uniunea European? pe Capitolul 24 Justi?ie ?i Afaceri Interne.
În conformitate cu prevederile Ordonan?ei de Urgen?? a Guvernului nr. 120 din 1 septembrie 2005 privind opera?ionalizarea Direc?iei Generale Anticorup?ie, aprobat? prin Legea nr.383 din 16 decembrie 2005, ?i Legii nr.364/2004 privind organizarea ?i func?ionarea poli?iei judiciare, cu modific?rile ulterioare, ofi?erii de poli?ie judiciar? din cadrul Direc?iei Generale Anticorup?ie a MAI au competen?a s? efectueze, în condi?iile prev?zute de lege, activit??i de prevenire ?i descoperire, precum ?i actele de cercetare penal? dispuse de procurorul competent privind infrac?iunile prev?zute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ?i sanc?ionarea faptelor de corup?ie, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, s?vâr?ite de personalul Ministerului Internelor ?i Reformei Administrative.
Personalul D.G.A. î?i desf??oar? activitatea în conformitate cu prevederile legale interne ?i interna?ionale la care România este parte, respectând cu stricte?e principiile obiectivit??ii, confiden?ialit??ii ?i impar?ialit??ii, dar ?i drepturile ?i libert??ile omului.
Ac?iunile D.G.A. au un caracter ofensiv, de anticipare ?i identificare a vulnerabilit??ilor ?i factorilor de risc, urm?rind îndep?rtarea acestora, în scopul asigur?rii de c?tre func?ionarii ministerului a unui serviciu public de calitate.

Principalele atribu?ii ale Direc?iei Generale Anticorup?ie:

 • întreprinde m?suri specifice pentru prevenirea, documentarea ?i combaterea faptelor de corup?ie, asimilate corup?iei sau în leg?tur? direct? cu corup?ia în rândul personalul ministerului;
 • desf??oar? activit??i de primire a reclama?iilor/peti?iilor cet??enilor referitoare la acte sau fapte de corup?ie ale personalului ministerului;
 • desf??oar? activit??i de poli?ie judiciar?, conform legii;
 • organizeaz? ?i desf??oar? activit??i de testare a integrit??ii profesionale a personalului ministerului;
 • folose?te investigatori sub acoperire, pentru documentarea cauzelor de corup?ie în rândul personalului MAI, conform legii;
 • desf??oar? activit??i de rela?ii ?i colaborare interna?ional? în domeniu;
 • analizeaz? evolu?ia actelor ?i faptelor de corup?ie s?vâr?ite de personalul ministerului, pe baza c?rora sunt întocmite documente de strategie în materie ?i informeaz? ministrul internelor ?i reformei administrative ori al?i factori abilita?i, conform legii.

Obiectivul Direc?iei Generale Anticorup?ie este acela de a preveni ?i combate faptele de corup?ie în care pot fi implica?i func?ionarii MAI. ?i se realizeaz? prin:

 • cre?terea transparen?ei ?i integrit??ii în rândul personalului MAI.;
 • proiectarea ?i aplicarea unor instrumente de lucru capabile s? identifice riscurile de corup?ie la care sunt expu?i func?ionarii MAI;
 • îmbun?t??irea activit??ilor de monitorizarea a factorilor de risc ce genereaz? sau favorizeaz? corup?ie în interiorul ministerului;
 • cre?terea rezisten?ei la corup?ie prin efectuarea de teste de integritate ?i verific?ri de specialitate în rândul personalului MAI;
 • cre?terea calit??ii programelor de preg?tire în domeniul anticorup?ie ?i management disciplinar destinate personalului MAI ?i dezvoltarea planului de comunicare a mesajelor anticorup?ie adoptate de institu?ie;
 • cre?terea gradului de în?elegere a mecanismelor corup?iei ?i stimularea unei atitudini civice anticorup?ie prin realizarea unor campanii de informare;

Direc?ia General? Anticorup?ie promoveaz? prin activitatea sa: legalitatea, integritatea, onestitatea ?i profesionalismul, ca standard atât pentru personalul propriu cât ?i pentru cel al MAI.

 

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web

Nume:
E-mail:
ZigZag Turistic